EISL DX3003 - Alcachofa móvil para ducha B001FT9KA6